" class="form-control">

REKLAMACJE

    1. Jeśli dostarczony do Ciebie produkt okaże się wadliwy masz prawo do reklamacji. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy (biuro@bio-prolife.pl) lub drogą pocztową na adres ul. Ireny Kosmowskiej 9/18 42-224 Częstochowa.

    2. Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Ireny Kosmowskiej 9/18 42-224 Częstochowa.

    3. W związku z wadą możesz żądać:

        a. wymiany rzeczy na wolną od wad;

        b. usunięcia wady.

    4. W związku z wadą możesz złożyć oświadczenie o:

        a. obniżenie ceny;

        b. odstąpienie od umowy (załącznik 1 Regulaminu) – w przypadku wady istotnej.

    5. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie jej rozpatrzenia zostaniesz przez Nas poinformowany.


ZWROTY – odstąpienie od umowy


    1. Masz prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni. Jeśli chcesz zwrócić lub wymienić produkt możesz zrobić to w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Będziesz również musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

    2. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@bio-prolife.pl.

    3. Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Ireny Kosmowskiej 9/18 42-224 Częstochowa , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

    4. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    5. Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

    6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    7. Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

        a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

        c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

    8. Jako konsument odsyłasz rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpiłeś, na własny koszt i ryzyko.

    9. Jako konsument ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    10. Niezwłocznie potwierdzimy na wskazany przez Ciebie e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W Prolife – zdrowa żywność działa również Jurajskie Centrum Mikroorganizmów
'); }); " class="form-control">