" class="form-control">

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.BIO-PROLIFE.PL


Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sklep.bio-prolife.pl


Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Wymagania techniczne 

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 5 Konto w sklepie, Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży

§ 6 Formy płatności, koszty dostawy, opłaty dodatkowe

§ 7 Realizacja zamówienia

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Pozostałe postanowienia 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


ROZDZIAŁ I 

DEFINICJE


Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

    1. Sprzedający – Pan Rafał Dądela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pro Life Rafał Dądela pod adresem: ul. Kosmowskiej 9/18, 42-224 Częstochowa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 574-133-90-88, REGON 152056238, tel. kontaktowy: +48 512 821 781, codziennie od pon. do pt. w godzinach 10:00 – 18:00, w soboty w godzinach 9:00 – 14:00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: biuro@bio-prolife.pl;

    2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: http://sklep.bio-prolife.pl/

    3. Zamawiający/ Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

    4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;

    5. Towar lub Towary – produkty zdrowej żywności, suplementy diety, kosmetyki, probiotyki, produkty dla domu i ogrodu oraz inne produkty oferowane do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

    6. Strona Towaru - podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

    7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz innych opłat dodatkowych, do poniesienia których jest zobowiązany Zamawiający, o ile wyraził zgodę na ich poniesienie;

    8. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

    9. Miejsce odbioru – punkt odbioru zlokalizowany pod adresem: ul. Dekabrystów 33/12, 42-200 Częstochowa, otwarty od pon. do pt. w godzinach 10:00 – 18:00, sob. w godzinach 9:00 – 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;

    10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;

    11. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

    12. Konto Zamawiającego/Klienta - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.;

    13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

    14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

    15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

    16. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

    17. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


    1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

    3. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

    4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

    5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.sklep.bio-prolife.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

    6. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.


ROZDZIAŁ III 

WYMAGANIA TECHNICZNE


    1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem: 

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; 

b. dostęp do Internetu; 

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome; 

d. aktywne konto e-mail.


ROZDZIAŁ IV 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


    1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi „Komentarze”, „Lubię to!” na portalu społecznościowym Facebook oraz usługi polegającej na ocenie Towaru. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

    2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

    3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub w procesie dokonywania Zamówienia odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego.

    4. Usługa „Komentarze” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Dodanie opinii o Towarze następuje poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Towaru, w którym to formularzu Użytkownik podaje swoje dane osobowe jako autora komentarza i wpisuje treść komentarza dot. Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

    5. Użytkownik może także dokonać oceny Towaru w pięciogwiazdkowej skali, zaznaczając stosowną ilość gwiazdek na Stronie Towaru. Użytkownik nie podaje przy tym żadnych danych osobowych.

    6. Posiadający Konto Zamawiającego, po zalogowaniu się na stronie www Sklepu internetowego mogą dodawać Towary do swojej własnej tzw. listy życzeń, tak aby za każdą wizytą w Sklepie internetowym nie musieć ich ponownie wyszukiwać.

    7. Usługa „Lubię to!” na portalu społecznościowym Facebook polega na umożliwieniu Użytkownikom, posiadającym swój profil na portalu społecznościowym Facebook, zamieszczenia na profilu Użytkownika informacji o polubieniu wybranego Towaru w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie ikonki „Lubię to!” zamieszczonej na Stronie Towaru.

    8. Zamieszczając treści na stronie www Sklepu internetowego i/lub na portalu Facebook poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

    9. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

    10. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

    11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

    12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

    13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli: 

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego, 

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności, 

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do     Konta Zamawiającego, 

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu     telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

    14. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku skontaktować się ze Sprzedającym.

    15. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usług „Komentarze”, „Lubię to!” i dokonywania oceny Towarów. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na stronie www Sklepu internetowego.

    16. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

    17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


ROZDZIAŁ V 

KONTO W SKLEPIE, ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


    1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail, opcjonalnie nazwy i adresu firmy, NIP), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.

    2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi rejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego może dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym jako gość.

    3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

    4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

        a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a     następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”, cena oraz ilość Towarów jest na bieżąco wyświetlana w Koszyku, Zamawiający może usunąć dowolną pozycję poprzez najechanie kursorem na ikonę „Kosza”,

        b. po wyborze wszystkim Towarów kliknięcie w przycisk „Zamawiam”,

        c. następnie należy albo zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając dane osobowe: imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do konta     Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia bez tworzenia Konta Zamawiającego (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail), adres dostawy, jeśli     jest inny niż wskazany w danych kontaktowych, wpisać ewentualne uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a następnie kliknąć w przycisk „Dalej”,

d. następnie dokonać wyboru sposobu dostawy i formy płatności za Zamówienie, potwierdzić zapoznania się Regulaminem, a następnie w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk     "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

    6. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

    7. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

    8. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

ROZDZIAŁ VI

FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY, OPŁATY DODATKOWE


    1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są: 

a. gotówka „za pobraniem” - zapłata w tej formie może nastąpić przy osobistym odbiorze Zamówienia z Miejsca odbioru lub przy odbiorze Zamówienia od kuriera, 

b. przedpłata na konto Sprzedawcy tradycyjnym przelewem bankowym lub przez platformę płatniczą Przelewy24.

    2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta mBank: 94 1140 2004 0000 3502 7928 7325. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

    3. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 7 dni od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.

    4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem, bądź też z momentem ustalenia terminu odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru dokonania - w przypadku wyboru takiej formy dostawy Zamówienia.

    5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej DPD. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

    6. Na czas od złożenia Zamówienia do otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (do 24 godzin – wysyłka Towarów następuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowych, w godzinach popołudniowych) + czas dostawy (uzależniony od wybranej przez Zamawiającego formy dostawy).

    7. Koszty dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą odpowiednio:

Paczkomaty InPost (do 25kg) Polska

przedpłata

13,50zł

czas dostawy 1-2 dni robocze od chwili zaksięgowania wpłaty

pobranie 

15,50zł

czas dostawy 1-2 dni robocze 

Kurier InPost (do 10kg) Polska

przedpłata

14,00zł

czas dostawy 1-2 dni robocze od chwili zaksięgowania wpłaty

pobranie

16,00zł

czas dostawy 1-2 dni robocze 

Kurier InPost (do 30kg) Polska

przedpłata

16,50zł

czas dostawy 1-2 dni robocze od chwili zaksięgowania wpłaty

pobranie

18,50zł

czas dostawy 1-2 dni robocze 

Kurier DPD (do 30kg) Polska

przedpłata

19,00zł

czas dostawy 1-2 dni robocze od chwili zaksięgowania wpłaty

pobranie 

21,00zł

czas dostawy 1-2 dni robocze 

Odbiór osobisty

Dekabrystów 33/12, Częstochowa

pon-pt 10.00-18.00 oraz sob 9.00-14.00

przedpłata

0zł

czas odbioru 1 dzień roboczy od chwili zaksięgowania wpłaty

przy odbiorze

0zł

czas odbioru 1 dzień roboczy

Dowóz zamówienia na terenie Częstochowy

przy zamówieniu powyżej 40zł prosimy wtedy o kontakt telefoniczny w celu złożenia zamówienia

przedpłata

0zł

czas dostawy od chwili zaksięgowania wpłaty uzgadniamy z klientem

przy odbiorze

0zł

czas uzgadniamy z klientem

Wysyłka za granicę

Wysyłamy za granicę - prosimy wtedy o kontakt telefoniczny lub mailowy – uzgodnimy wtedy wszystkie szczegóły Twojego zamówienia.

   8. Koszty opłat dodatkowych podawane każdorazowo przy wyborze metody płatności przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów widoczny jest dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.


ROZDZIAŁ VII 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA


    1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

    2. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie do 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, maksymalnie w ciągu 30 dni, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po ustaleniu terminu odbioru z Miejsca odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. poniżej.

    3. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

    4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

        a. Formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

        b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

    5. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wskazania adresu dostawy poza obszarem rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Towarów.

    6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztami dodatkowymi.

    7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

    8. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

    9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile podczas składania Zamówienia Zamawiający zażyczył sobie wystawienie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

    10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

    11. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 3. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).


ROZDZIAŁVIII 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


    1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

    2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Pro Life Rafał Dądela, ul. Kosmowskiej 9/18, 42-224 Częstochowa, email: biuro@bio-prolife.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

    3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

    4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

    5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Pro Life Rafał Dądela, ul. Dekabrystów 33/12, 42-218 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

    7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

    8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

        a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez     Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

        b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

        c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

        e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,     jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

        g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których     wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

        h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania     Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do     dodatkowych usług lub rzeczy;

        i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

        k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

        l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,     sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

        m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od     Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.


ROZDZIAŁ IX 

REKLAMACJE


    1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6)Kodeksu cywilnego.

    2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: biuro@bio-prolife.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Pro Life Rafał Dądela, ul. Kosmowskiej 9/18, 42-224 Częstochowa.

    3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

    4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

    5. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


ROZDZIAŁ X 

DANE OSOBOWE


    1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego podczas korzystania ze sklepu internetowego jest Sprzedający.

    2. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego z jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    3. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.


ROZDZIAŁ XI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


    1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

    2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

    3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

    4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

    5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Zamawiającego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Zamawiającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

    6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 


Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy


Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

Pro Life Rafał Dądela

ul.Kosmowskiej 9/18, 42-224 Częstochowa, e-mail: biuro@bio-prolife.pl


…………………………………………….……………………………………………………………………………….

imię i nazwisko konsumenta telefon kontaktowy


……………………………………………………………………………………………………………………………..

adres zamieszkania e-mail


…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT


Pro Life Rafał Dądela, ul. Kosmowskiej 9/18, 42-224 Częstochowa,

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.sklep.bio-prolife.pl”


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................


Umowa sprzedaży została zawarta z Pro Life Rafał Dądela w dniu ……………….. , a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. 


………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)


W Prolife – zdrowa żywność działa również Jurajskie Centrum Mikroorganizmów
'); }); " class="form-control">